ANBI

De fonds wervende activiteiten van Lionsclub Middelburg zijn ondergebracht in een aparte stichting genaamd: “Stichting Activiteiten Lionsclub Middelburg” en is gevestigd

aan de J. Campertstraat 8 te Middelburg.

 

Het RSIN van de stichting is 819642095 en het fiscaalnummer is 8196.42.095.

 

Doelstelling van de stichting:

Het verwerven van geldmiddelen te besteden voor door de Lions Club aan te wijzen bestemmingen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen en het beheer der door haar verkregen geldmiddelen en andere baten, voor zover en zolang daaraan nog niet bedoelde bestemming is gegeven.

 

De onbezoldigde bestuurders van deze stichting:

Het bestuur van 2021-2022 bestond uit Johan Mathijssen, en Jan Kees Oorthuijs (administrateur). 

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2021-2022

Het organiseren van acties, gericht op het werven van gelden, ondersteund door de leden van Lions Club Middelburg en/of andere serviceclubs.

Jaarlijks terugkerend zijn het Ei-team, verkoop van paaseitjes, en de Benefiettour, een culinaire fietstocht op Walcheren. Daarnaast incidentele acties, zoals verkoop van speciaal gebrouwen bier

Bovengenoemde acties hebben in 2022 ruim EUR.12.500,= opgeleverd voor oa.de Stichting KinderDiabetes en de Stichting Pepernoot (Sinterklaas kado's voor minder bedeelde Walcherse kinderen) 

Beleidsplan:

De Stichting Activiteiten Lions Middelburg is gelieerd aan Lions Club Middelburg, een service club die, onder andere, tot doel heeft het uitvoeren van projecten ten behoeve van de samenleving in de meest brede zin van het woord. Dat kunnen lokale projecten zijn, maar ook internationale projecten.

Lions Club Middelburg is onderdeel van de wereldwijde Lions organisatie en heeft daardoor op allerlei manieren toegang tot algemeen nut beogende instellingen en organisaties.

Lions Club Middelburg tracht haar doelen te bereiken door hulp te bieden aan mensen en organisaties die die hulp nodig hebben. Deze hulp kan bestaan uit financiële bijdragen, maar ook uit hulp in de vorm van 'menskracht'.

Financiële hulp wordt verleend door middel van de hiervoor genoemde Stichting Activiteiten Lions Middelburg.

De leden van Lions Club Middelburg voeren, geheel belangeloos, projecten uit met als doel fondsenwerving. De opbrengsten van deze projecten komen integraal ten goede aan de Stichting Activiteiten Lions Middelburg. Op die manier is deze Stichting in staat waar nodig financiële hulp te bieden.

Jaarlijks worden 'goede doelen' geselecteerd waar de Stichting Activiteiten Lions Middelburg een bijdrage kan en wil leveren. Vaak komen in loop van het jaar ook 'ad hoc' nog projecten in beeld, bijvoorbeeld in geval van grote rampen, oorlogssituaties, etc. dan wel kleine aanvragen vanuit de plaatselijke gemeenschap.

De Stichting Activiteiten Lions Middelburg brengt op geen enkele wijze kosten in rekening aan personen en organisaties die door haar worden ondersteund. Er blijft aldus niets van de fondsen die worden geworven aan 'de strijkstok hangen'.

Het bestuur van de Stichting Activiteiten Lions Middelburg bestaat uit drie personen (1 administrateur en 2 andere leden), die allen lid zijn van Lions Club Middelburg.