ANBI

De fonds wervende activiteiten van Lionsclub Middelburg zijn ondergebracht in een aparte stichting genaamd: “Stichting Activiteiten Lionsclub Middelburg” en is gevestigd aan de Scholeksterstraat 21 te Middelburg.

 

Het RSIN van de stichting is 819642095 en het fiscaalnummer is 8196.42.095.

 

Doelstelling van de stichting:

Het verwerven van geldmiddelen te besteden voor door de Lions Club aan te wijzen bestemmingen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen en het beheer der door haar verkregen geldmiddelen en andere baten, voor zover en zolang daaraan nog niet bedoelde bestemming is gegeven.

 

De onbezoldigde bestuurders van deze stichting:

Leonard Marinus Zuidweg (Administrateur),

Jacoba Florentina Catharina Maria De Nood-Paree (Bestuurder).

Katinka Thomassen (Bestuurder).

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Jaarlijks wordt er door onze paasactie (verkoop van chocolade paaseitjes) en door de Benefietsroute gelden opgehaald ten behoeve van goede doelen. Met de ei-actie van 2016 heeft Stichting Activiteiten Lions Middelburg het Hospice in Middelburg met een bedrag van 8.500 euro kunnen ondersteunen, ten behoeve van nieuwe en comfortabele matrassen. De Benefietsroute heeft in 2016 3.000 euro opgebracht voor het Odensehuis, waar mensen met dementie, hun mantelzorgers en familie ondersteund worden. De ei-actie van 2017 bracht 6.500 euro in het laatje van de stichting Dierenasiel Walcheren. Het bedrag is besteed aan een nieuw vervoermiddel. En Sterrenwacht Philippus Lansbergen in Middelburg was erg content met de storting van 3.750 euro als opbrengst van de Benefietsroute 2017. Hiermee kon het museum (na de verhuizing) verder ingericht worden.In 2018 was de ei-actie bestemd voor Stichting Leergeld, die kinderen ondersteunt bij de nodige schooluitgaven als kamp, computer of fiets. Schijnbaar gewone uitgaven, maar als je ouders/verzorgers het niet kunnen betalen, val je als kind al snel buiten de boot. De Lions konden € 7.500 euro overboeken naar Stichting Leergeld. De Benefietsroute op de laatste zaterdag van augustus 2018 heeft ondanks de slechte weersvoorspellingen toch nog € 2.500 opgeleverd, wat bestemd was voor het Zeeuws Jeugdorkest. Zij gaan er een verlate uitvoering mee bekostigen ter ere van hun 50-jarig jubileum. 

 

Beleidsplan:

De Stichting Activiteiten Lions Middelburg is gelieerd aan Lions Club Middelburg, een service club die, onder andere, tot doel heeft het uitvoeren van projecten ten behoeve van de samenleving in de meest brede zin van het woord. Dat kunnen lokale projecten zijn, maar ook internationale projecten.

Lions Club Middelburg is onderdeel van de wereldwijde Lions organisatie en heeft daardoor op allerlei manieren toegang tot algemeen nut beogende instellingen en organisaties.

Lions Club Middelburg tracht haar doelen te bereiken door hulp te bieden aan mensen en organisaties die die hulp nodig hebben. Deze hulp kan bestaan uit financiële bijdragen, maar ook uit hulp in de vorm van 'menskracht'.

Financiële hulp wordt verleend door middel van de hiervoor genoemde Stichting Activiteiten Lions Middelburg.

De leden van Lions Club Middelburg voeren, geheel belangeloos, projecten uit met als doel fondsenwerving. De opbrengsten van deze projecten komen integraal ten goede aan de Stichting Activiteiten Lions Middelburg. Op die manier is deze Stichting in staat waar nodig financiële hulp te bieden.

Jaarlijks worden 'goede doelen' geselecteerd waar de Stichting Activiteiten Lions Middelburg een bijdrage kan en wil leveren. Vaak komen in loop van het jaar ook 'ad hoc' nog projecten in beeld, bijvoorbeeld in geval van grote rampen, oorlogssituaties, etc.

De Stichting Activiteiten Lions Middelburg brengt op geen enkele wijze kosten in rekening aan personen en organisaties die door haar worden ondersteund. Er blijft aldus niets van de fondsen die worden geworven aan 'de strijkstok hangen'.

Het bestuur van de Stichting Activiteiten Lions Middelburg bestaat uit drie personen (1 administrateur en 2 andere leden) die allen lid zijn van Lions Club Middelburg.

 

Jaarcijfers voor ANBI